Ovaj dokument (zajedno sa ovde spomenutim drugim dokumentima) utvrđuje opšte uslove za korišćenje veb-sajta: https://www.peachperfectworkouts.com/ (u daljem tekstu: veb-sajt) i kupovine proizvoda preko veb-sajta.

Postavljanjem, upravljanjem i prodajom preko Veb-sajta rukovodi:

STEFAN JOVANIĆ PR OSTALE SPORTSKE DELATNOSTI PEACH PERFECT WORKOUT BEOGRAD(OBRENOVAC)

MB: 66487857

PIB: 112986704
e-mail: [email protected] 

(u daljem tekstu: „Stefan Jovanić PR“ ili mi)

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Uslove korišćenja veb-sajta (u daljem tekstu: „Uslovi korišćenja“), pre korišćenja veb-sajta. Korišćenjem Veb-sajta smatra se da je korisnik upoznat sa ovim Uslovima korišćenja i da ih prihvata.

Stefan Jovanić PR može da izmeni sadržaj ovih Uslova korišćenja, asortiman proizvoda, cene proizvoda, kao i druge podatke koji se odnose na veb-sajt, zbog čega su korisnici veb-sajta dužni da prilikom svake posete pažljivo pregledaju sadržaj veb-sajta. Prilikom korišćenja veb-sajta ili naručivanja proizvoda preko Veb-sajta, obavezuju Vas ovi Uslovi korišćenja. Ako se ne slažete sa Uslovima korišćenja i svrhom i načinom obrade Vaših ličnih podataka molimo Vas da ne koristite veb-sajt. Ako imate pitanja u vezi sa Uslovima korišćenja možete da nas kontaktirati na e-mail adresu: [email protected] .

Odricanje od odgovornosti

Stefan Jovanić PR ne preuzima odgovornost za štetu koju korisnik pretrpi usled: toga što nije pročitao Uslove korišćenja; nemogućnosti da se izvrši kupovina preko veb-sajta iz opravdanih razloga; nemogućnosti korišćenja veb-sajta zbog održavanja, obezbeđenja ili bilo kog drugog tehničkog razloga, kao i usled uskraćivanja pristupa veb-sajtu zbog nedozvoljenih načina korišćenja.

Korišćenje veb-sajta

Podatke (uključujući i Vaše lične podatke) koje nam date obradićemo u skladu sa Uslovim korišćenja, Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti i Obaveštenjem o kolačićima. Kada koristite veb-sajt, slažete se sa obradom Vaših podataka o ličnosti u skladu sa navedenim dokumentima.

Korišćenjem veb-sajta i naručivanjem proizvoda preko veb-sajta, prihvatate da:

Naručivanjem proizvoda preko veb-sajta pristajete da Stefan Jovanić PR upotrebljava Vaše podatke, kao i da Vas kontaktira u svrhu izvršenja Vaše narudžbine, ukoliko je to potrebno, a u skladu sa Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti. Ukoliko ne navedete sve podatke koji su nam potrebni, nećete moći da  izvršite kupovinu proizvoda. Kada vršite naručivanje proizvoda preko veb-sajta, potvrđujete da ste sposobni za zaključenje obavezujućih ugovora.

Kupovina proizvoda

Prezentacija proizvoda na veb-sajtu predstavlja ponudu za zaključenje ugovora o kupoprodaji proizvoda.  Ugovor o kupoprodaji zaključujete sa Stefan Jovanić PR kao prodavcem. Zaključenjem ugovora o kupoprodaji sa Stefan Jovanić PR imate sva prava predviđena važećim zakonima. Naručivanjem proizvoda preko veb-sajta korisnik se obavezuje da izvrši plaćanje Stefan Jovanić PR.

Klikom na dugme „prijavi se“ ili „kreiraj porudžbinu“ na zadnjem koraku postupka naručivanja vi ste izdali obavezujući nalog za kupovinu i obavezali ste se da izvršite plaćanje. Posle navedenog u najkraćem mogućem roku narudžbenica će biti kreirana i odmah će Vam biti poslat e-mail koji sadrži sve elemente Vaše narudžbenice.

Naručivanje

Proizvode putem Veb-sajta možete da naručite samo elektronskim putem, što znači da je isključena mogućnost naručivanja putem telefona ili pisma. Prethodno potrebno da na Veb-sajtu odaberete proizvode koje želite da naručite. Popunite obavezna polja koja se odnose na Vaše ime i prezime, i na Vašu e-mail adresu, nakon čega je potrebno da odabere polje „Prijavite se“ ili „Kreiraj porudžbinu“. Odabirom navedenog polja, na veb-sajtu ćete dobiti obaveštenje da je Vaša prijava uspešno poslata.

Sledeći korak jeste da ćete od strane Stefan Jovanić PR dobiti prateći e-mail kojim ćete biti upućeni na instrukcije za plaćanje i dobijanje Vašeg proizvoda.

Naručivanje preko Veb-sajta je jednostavno, čak i ako nešto pogrešite spremni smo da Vam pomognemo u svakoj situaciji.

Nakon obavljene narudžbine (kao što je u prethodnom delu detaljno opisano), dobićete na svoj e-mail obaveštenje u kome stoje svi podaci o narudžbini. Međutim, ukoliko iz nekog razloga isporuka naručene robe ne bude moguća, Stefan Jovanić PR je u obavezi da Vas bez odlaganja o tome obavesti.

Cena proizvoda i troškovi dostave

Kupoprodajna cena proizvoda je naznačena na Veb-sajtu pored svakog proizvoda i ne uključuje PDV s obzirom da Stefan Jovanić PR nije u sistemu PDV-a.

Kupoprodajna cena proizvoda je izražena u EUR i biće naplaćena u valuti zemlje iz koje se vrši plaćanje u protivvrednosti sistema preko kojeg vršite plaćanje.

Kupoprodajna cena proizvoda ne uključuje cenu dostave imajući u vidu da se proizvod dostavlja digitalnim putem.

Način plaćanja

Proizvode koje ste naručili i želite da kupiti putem Veb-sajta možete da platite uplatom na tekući račun, PayPal-om, Western Union-om ili platnim karticama.

Pravo na odustanak od ugovora na daljinu

U skladu sa zakonom imate pravo do odustane od ugovora o kupoprodaji robe preko veb-sajta bez navođenja razloga zbog kojeg odustajete i to u roku od 14 dana od dana kada je roba  dostavljena Vama, odnosno trećem licu koje ste odredili kao primaoca.

Ukoliko želite da odustanete od ugovora o kupoprodaji robe, koji je zaključen preko veb-sajta, to možete da učinite elektronskim putem i to popunjavanjem i slanjem izjave o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu (dalje: obrazac za odustanak od ugovora)- Takođe, od ugovora o kupoprodaji možete odustati i na drugi nedvosmislen način.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata na adresu Stefan Jovanić PR i smatra se blagovremenom ako je poslata u roku od 14 dana od dana kada je roba dostavljena Vama, odnosno trećem licu koje ste odredili kao primaoca.

U slučaju da odustanete od ugovora vi snosite troškove vraćanja robe i dužni ste da u roku od 14 dana od dana odustajanja od ugovora vratite Stefan Jovanić PR kupljenu robu.

Stefan Jovanić PR je dužna da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak od ugovora izvrši povraćaj uplata koje je primio za robu, s tim što može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća ili dok ne primi dokaz  da ste robu poslali u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

Kupovinom robe putem veb-sajta dajete izričitu saglasnost da se povraćaj uplate izvrši na Vaš tekući račun.

Obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija i načinu postupanja po primljenim reklamacijama

Obaveštavamo Vas da reklamacije na robu kupljenu preko veb-sajta možete da izjavite elektronskim putem na e-mail adresu: [email protected]. Prilikom izjavljivanja reklamacije dužni ste da dostavite robu na koju se reklamacija odnosi, kao i račun na uvid ili drugi dokaz o kupovini robe  (kopija računa, slip i sl.).

Po prijemu reklamacije izdaćemo Vam pismenu potvrdu ili ćemo Vas elektronskim putem obavestiti da potvrđujemo da smo primili Vašu reklamaciju, odnosno saopštićemo Vam broj pod kojim je Vaša reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija.

Najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pismenim ili elektronskim putem odgovorićemo Vam na izjavljenu reklamaciju. Odgovor će sadržati odluku da li prihvatamo reklamaciju, izjašnjenje o Vašem zahtevu i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije koji ne može biti duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.

Dužni smo da postupimo u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko smo dobili Vašu prethodnu saglasnost.

Ukoliko iz objektivnih razloga nismo u mogućnosti da udovoljimo Vašem zahtevu u roku koji je dogovoren, dužni smo da Vas o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavestimo i navedemo rok u kojem ćemo je rešiti, kao i da dobijemo Vašu saglasnost, što smo u obavezi da evidentiramo u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacije moguće je samo jednom.